هزینه شرکت در همایش:

هزینه شرکت در همایش برای افرادی که بدون ارائه مقاله، قصد شرکت در همایش را دارند: 500 هزار ریال
هزینه شرکت در همایش برای افرادی که چکیده مقاله‌شان پذیرفته شود: به ازای هر نویسنده، 500 هزار ریال

گواهی:

برای شرکت کنندگان آزاد، گواهی حضور صادر می شود.

برای ارسال کنندگان اصل مقاله، گواهی دریافت اصل مقاله صادر می شود.

برای ارسال کنندگان چکیده تفصیلی، گواهی دریافت چکیده مقاله صادر می شود.