حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
دانشگاه پواتیه فرانسه
مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق کیفری خارجی و بین المللی
انجمن حقوق شناسی
خانه اندیشمندان علوم انسانی
مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه خوارزمی
انتشارات خرسندی