ضرورت جرم انگاری تروریسم به عنوان یکی از دغدغه های این نشست علمی و همچنین کنکاش برای روشن شدن ابعاد مختلف فقهی- حقوقی و جرم شناسی از اهداف مهم همایش می باشد. ضرورت برگزاری این همایش با توجه به مشکلات حادث شده در حملات 17 خرداد ماه 1396 مجلس شورای اسلامی نیز نهفته است.با این اتفاق و کشته و شهید شدن 18 نفر از شهروندان لازم است در مقام علت یابی تمام مشکلات مربوط از زوایای مختلف بررسی شود. از طرفی با عنایت به رهنمودهای اخیر مقامات عالیه نظام مبنی بر ضرورت مداخله قوه قضاییه در فضایای حقوقی بین المللی و حضور موثر در «جنگ حقوقی بین المللی» به نظر میرسد موضوع از اهمیت دو چندانی برخوردار شده است.