1. ابعاد حقوق ماهوی
  2. ابعاد اسلامی- فقهی
  3. ابعاد بین‌المللی
  4. ابعاد جرم‌شناختی
  5. ابعاد کیفرشناختی
  6. ابعاد بزه‌دیده‌شناختی
  7. ابعاد حقوق بشری و ابعاد آیین رسیدگی

 موضوعات زیر در اولویت پذیرش قرار دارند:

1. ابعاد حقوق ماهوی

1)      مفهوم تروریسم در ایران و سایر نظام‌های حقوقی

2)     ابعاد حقوقی تأمین مالی تروریسم

3)    جایگاه گونه‌های نوین تروریسم در نظام‌های حقوقی

4)    رابطه حقوقی محاربه با تروریسم

5)    رابطه جرایم تروریستی با سایر جرایم

6)     جرم‌انگاری رفتارهای تروریستی در پرتو اسناد بین‌المللی

7)    رویکرد دشمن‌مدار و مجرم‌مدار در قانون‌گذاری

8)    اعتقاد به مهدورالدم‌بودن و تروریسم

9)     وضعیت حقوقی معاونت در ترور

10)  جرایم مانع و تروریسم

11)  نقش قانون در تروریسم


2. ابعاد  اسلامی-فقهی

1)      رابطه تکفیر و تروریسم

2)     حرمت و جرم‌انگاری تکفیر و تروریسم

3)    ابعاد فقهی انتحار به‌عنوان فعل تروریستی

4)    نقش رهبران مذهبی در مبارزه با تروریسم

5)    افراطی‌گری مذهبی و ارتکاب جرایم تروریستی

6)     رابطه تروریسم با جرایم افساد فی‌الارض و محاربه در فقه

7)    پیشگیری از تروریسم در پرتو قرائت رحمانی از آموزه‌های دینی

8)    مفهوم جهاد و گروه‌های جهادی و ارتباط آن با تروریسم

9)     جنگ علیه ترور

10)  رابطه نوع تلقی‌های دینی-مذهبی با تروریسم

3. ابعاد بین‌المللی

1)      چالش تروریسم دولتی و مبارزه با آن

2)     چالش تروریسم بین‌المللی و مبارزه با آن

3)    نقش سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مبارزه با تروریسم

4)    وضعیت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مبارزه با تروریسم

5)    وضعیت معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی در مبارزه با تروریسم

6)     استرداد مرتکبان تروریستی در منطقه خاورمیانه

7)    مبارزه فراملی با اشکال مختلف تروریسم

8)    جنگ پیش‌دستانه و تروریسم

9)     مسئولیت‌ها و حقوق دولت ایران در مبارزه با تروریسم

10)  مزایا و معایت الحاق به اسناد بین‌المللی در حوزه تروریسم

11)  جهانی‌شدن سیاست جنایی مقابله با تروریسم

12) جایگاه تروریسم در مخاصمات بین‌المللی

4. ابعاد جرم‌شناختی

1)      اصلاح و درمان تروریست‌ها

2)     ابعاد جرم‌شناختی پیشگیری نظامی از تروریسم

3)    آموزش و ارتکاب جرایم تروریستی

4)    ایدئولوژی و ارتکاب جرایم تروریستی

5)    سنخ‌شناسی (تیپولوژی) جرم‌شناختی تروریسم (رفتارها، مرتکبان، گروه‌ها و ...)

6)     رسانه و گرایش به گروه‌های تروریستی

7)    فرهنگ و گرایش به گروه‌های تروریستی

8)    ارتباط حکومت‌شرکت‌ها و جرایم تروریستی

9)     تبارشناسی جرم‌شناختی گروه‌های تروریستی

10)  رابطه ماهیت نظام‌های سیاسی-اقتصادی با گسترش تروریسم

11)  ارزیابی سیاست جنایی کشورها در قبال تروریسم

12) نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با تروریسم

13)استفاده از فضای مجازی در تروریسم و مبارزه با آن

14) ریشه‌های برون‌مرزی تروریسم (نقش مهاجران و بیگانگان)

15) جامعه در معرض خطر و اقدامات تروریستی

16) مطالعه قوم‌شناختی تروریسم

17) پیش‌بینی تروریسم

18) تروریسم از منظر جامعه‌شناسی جنایی

19) رابطه نوع حکمرانی با تروریسم

20) جرم‌شناسی محکومان و تروریسم

21) تروریسم از منظر جرم‌شناسی انتقادی

22)مطالعه تطبیقی جرایم ترویستی در قرن 20 و 21

 

5. ابعاد کیفرشناختی

1)      بازدارندگی پاسخ‌های کیفری

2)     تعیین کیفر جرایم تروریستی

3)    کیفرگذاری مطلوب در مبارزه با تروریسم

4)    نارسایی سازوکارهای کیفری موجود در مبارزه با تروریسم

5)    پاسخ‌شناسی جرایم تروریستی در ایران و سایر کشورها

 

6. ابعاد بزه‌دیده‌شناختی

1)      حقوق بزه‌دیدگان و جرایم تروریستی

2)     توانمندسازی بزه‌دیدگان جرایم تروریستی

3)    جرایم تروریستی در پرتو بزه‌دیده‌شناسی تطبیقی

4)    تعهد دولت‌ها در قبال بزه‌دیدگان جرایم تروریستی

5)    خسارت‌زدایی از بزه‌دیدگان ترویستی در ایران و جهان

6)     نهادهای جبران خسارات بزه‌دیدگان تروریستی

7)    بزه‌دیدگان غیرمستقیم جرایم تروریستی

 

7. ابعاد حقوق بشری و آیین رسیدکی

1)      آموزش صلح و تروریسم

2)     عدالت انتقالی و تروریسم

3)    حقوق شهروندان در مقابله با تروریسم

4)    چالش‌های حقوق بشری پیشگیری از تروریسم

5)    امنیتی‌شدن حقوق کیفری در پرتو مبارزه با تروریسم

6)     نابرابری اقتصادی-اجتماعی و گرایش به گروه‌های تروریستی

7)    آیین رسیدگی به جرایم تروریستی

8)    امکان‌سنجی کاربست عدالت ترمیمی در جرایم تروریستی

9)     جایگاه حقوقی پلیس در مقابله با تروریسم

10)  ظرفیت قانونی برای اعمال صلاحیت در مورد جرایم تروریستی بین‌المللی

11)  آموزش نیروهای نظامی و تروریسم